Mega-Net – Twój lokalny dostawca Internetu, telewizji i telefonii

Informacje o rabacie dla studentów

Uczysz się w Opolu i wynajmujesz czasowo mieszkanie?

Nie ma nic lepszego niż umowa w Mega-Net na czas nieokreślony z przywilejami dla studentów!

Studencie nie czekaj i dzwoń do nas +48 579 499 994, +48 509 145 323 lub napisz do nas na adres:promocje@meganet.opole.pl

Regulamin

 • Organizatorem promocji „Poleć nas innym”, zwanej dalej „Promocją”, jest Mega-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-323, przy ul. Kaszubskiej 1, zarejestrowana
  w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649160, NIP 7543132726, REGON 365944669, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł w pełni opłacony. Zarząd w składzie: Dominik Drożdż, Jan Ganczarski, Mateusz Ganczarski. , jak również firma zależna – Mega-Net Dominik Drożdż z siedzibą w Opolu 45-056, przy ul. Augustyna Kośnego 23 lok. 1, NIP 7542586017, REGON 532391425 zwana dalej „Organizatorem”.
 • Celem Promocji jest korzystanie z usług firm wspomnianych w § 1 pkt 1. powyżej przez okres 18 m-cy przez nowych Abonentów będących studentami oraz Klientami tychże firm celem uzyskania korzyści w postaci rabatów miesięcznych.
 • Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 stycznia 2014 roku do odwołania
  z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 • Organizator jest przyrzekającym korzyść w rozumieniu art. 919 i c.
 • Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a konkretnie miasta Opola.
 • Dla każdego nowego Abonenta, który studiuje na kierunku dziennym przygotowaliśmy rabaty miesięczne na poziomie -10% od każdego abonamentu dla Klientów indywidualnych przez okres pierwszych 18 m-cy kalendarzowych.
 • Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej w obrębie zasięgu sieci Mega-Net Polskiej osób fizycznych, korzystających z naszych usług, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 • Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 • Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 • W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Korzyści Uczestnik powinien
  w czasie trwania Promocji:
 1. Polubić fanpage Mega-Net w serwisie społecznościowym Facebook – https://www.facebook.com/MegaNetOpole ,
 2. Wysłać do nas zgłoszenie z poleceniem nowego Abonenta pod adres: promocje@meganet.opole.pl
 • wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 • Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia i otrzymać jedną bonifikatę .
 • Realizacja Korzyści odbywać się będzie we wszystkie dni czasu Trwania Promocji
  w dni robocze godzinach 09:00 – 17:00.
 • Benefit zostanie zrealizowany bezpośrednio po stwierdzeniu przez naszego pracownika, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji oraz weryfikacji danych w systemie nowego Klienta.
 • Warunkiem skutecznie przyjętego Zgłoszenia przez Organizatora jest posiadanie i okazanie naszemu uprawnionemu pracownikowi ważnej legitymacji studenckiej kierunku dziennego którejkolwiek opolskiej uczelni wyższej.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać za pośrednictwem adresu email: promocje@meganet.opole.pl .
 • Pisemna reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email przypisanego do konta abonenckiego Klienta w systemie i zawierać dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji i zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres wspominany w punkcie wyżej, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.