Mega-Net – Twój lokalny dostawca Internetu, telewizji i telefonii

Polityka prywatności Mega-Net

Mega-Net przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Mega-Net.

Polityka właściwa jest dla wszystkich obecnych i byłych Abonentów Mega-Net oraz podmiotów powiązanych a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, którzy mogą ale nie muszą być Abonentami Mega-Net. Odpowiednio Polityka dotyczy także osób zainteresowanych usługami Mega-Net.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nie usług. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w sekcji Słowniczek.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług.

 

Twoje dane osobowe i sposoby ich wykorzystywania

 

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystywania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Mega-Net. 

 

 1. Świadczenie usług.

 Świadczenie usług przez Mega-Net obejmuje następujące działania po stronie Mega-Net:

 • zarządzanie siecią,
 • zapewnienie wsparcia technicznego,
 • czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów,
 • rozpatrywanie reklamacji także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ,
 • fakturowanie,
 • pobieranie opłat,
 • ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej,
 • kontrolę jakości usług,
 • oferowania Ci usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), 
 • prowadzenie konkursów związanych z promocją usług Mega-Net.
 1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?
 • Dane kontaktowe;
 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
 • Dane telewizyjne;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej;

 

 1. Do jakich informacji mamy dostęp?

Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do oglądanych programów, treści rozmów telefonicznych lub wiadomości e-mail. Możemy przetwarzać dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak
różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • W celu ustalenia należności za usługi telefoniczne lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje Dane telefoniczne przez 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego,
  w którym nastąpiło połączenie, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony
  przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • Okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

 1. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy przekazywać Twoje dane podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym podmiotom, których siedziby mieszczą się w państwach, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej zapewnianie odpowiedniego stopnia ochrony. Zawsze wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Od podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym przekazujemy Twoje dane, wymagamy
zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym, przy zawieraniu z nimi umów o powierzenie przetwarzania osobowych, korzystamy ze standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (Art. 46 ust. 2 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 • Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Mega-Net zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej; Dane telefoniczne, Dane internetowe przetwarzane w celu realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi;
 • wyrażona zgoda: Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Twojej wiarygodności płatniczej, przesyłania komunikacji technicznej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach technicznych
  i marketingowych;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Mega-Net: np. Twoje Dane telewizyjne, Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
 • prawnie uzasadnione interesy Mega-Net: np. Informacje o Twoim koncie abonenckim oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Mega-Net, naliczania opłat lub Dane internetowe oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej,  w przypadku konieczności prowadzenia przez Mega-Net windykacji, Twój numer telefonu będzie przez nas przetwarzany także po wygaśnięciu umowy.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odmiennych dyspozycji, usuwamy Twój profil klienta po wygaśnięciu umowy abonenckiej.

 

 1. Czy udostępniamy Twoje dane?
  Twój profil klienta możemy udostępniać wyłącznie Mega-Net Dominik Drożdż, która jest podmiotem powiązanym i odpowiada za ochronę danych osobowych wszystkich Klientów Mega-Net. Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
  Prawnie uzasadnione interesy Mega-Net.

 

 W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych. 

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Mega-Net zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

 

 1. Jakie dane musimy przechowywać?
  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje Dane telefoniczne, Dane internetowe niezbędne do:

ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:

 • inicjującego połączenie,
 • do którego kierowane jest połączenie;

określenia:

 • daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
 • rodzaju połączenia,
 • lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Mega-Net.

Masz kontrolę nad swoimi danymi

 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

 

 1. Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących;   
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Mega-Net rachunków w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;

 

Możesz wyrazić albo cofnąć zgodę, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas.

 

 1. prawo do wniesienia:              
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Mega-Net,
  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii Danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

 

 1. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje Dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

 

 1. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Mega-Net nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

 

 1. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

 

 1. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas.

 

Mega-Net w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Mega-Net może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Przydatne dane kontaktowe 

 Administrator danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mega-Net Dominik Drożdż z siedzibą w Opolu (45-056), przy ul. Augustyna Kośnego 23 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEiDG, posługująca się numerem
NIP 754-258-60-17, numerem REGON 532391425

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@meganet.opole.pl

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu: 

adres e-mail: iod@meganet.opole.pl  

poczta tradycyjna: 45-056 Opole, ul. A. Kośnego 23/1 lub zadzwoń +48 790 333 128 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych. 

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Słowniczek

 

 1. Abonent Mega-Net:

osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z Mega-Net Sp. Z o.o. lub firmami powiązanymi.

2. Dane kontaktowe:

 1. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, adres e-mail.

  3. Informacje o Twoim koncie abonenckim:

informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie trwania umowy abonenckiej, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny Abonenta, sposób płatności, numer rachunku bankowego, informacje o świadczonych usługach a także szczegóły transakcji, informacje o Twojej wiarygodności płatniczej (uzyskane w biurze informacji gospodarczej);
do kategorii tej należą również dane dotyczące obsługi klienta: zgłoszenia o udzielenie wsparcia technicznego i dane wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy – zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane
rozwiązanie; możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z biurem obsługi oraz rejestrować zapisy rozmów za pośrednictwem chatów Facebook.

 

 1. Dane internetowe:

imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Abonenta, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie internetowym, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych numer wykorzystanego portu sieciowego.

 1. Polityka:

niniejsza polityka prywatności.

 1. Mega-Net:

Mega-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-323, przy ul. Kaszubskiej 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649160, NIP 7543132726, REGON 365944669, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł w pełni opłacony. Zarząd w składzie: Dominik Drożdż, Jan Ganczarski, Mateusz Ganczarski, jak również firma powiązana

Mega-Net Dominik Drożdż z siedzibą w Opolu 45-056, przy ul. Augustyna Kośnego 23 lok. 1, NIP 7542586017, REGON 532391425

7. Dane zebrane podczas odwiedzania strony internetowej Mega-Net :


odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Mega-Net, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Mega-Net; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia
przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez Mega-Net, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

 

 1. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Aktualizacje naszej polityki 

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Ze zmianami obowiązującymi od dnia 7 lipca 2020 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

 

Inspektor Ochrony Danych

Dominik Drożdż

iod@meganet.opole.pl

45-056 Opole,

 1. A. Kośnego 23/1

 

Inspektor udziela odpowiedzi na skierowane do niego uwagi, wnioski oraz pytania (w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczące celów, podstaw prawnych i okresów przetwarzania danych osobowych).