Mega-Net – Twój lokalny dostawca Internetu, telewizji i telefonii

Darmowy miesiąc Internetu dla Klientów Maximus Fitness Club oraz ścianki wspinaczkowej Asgard

Posiadasz kartę na siłownię MAXIMUS ?

Uprawiasz wspinaczkę na ściance ASGARD ?

Powiedz nam o tym a pierwszy miesiąc Internetu w Mega-Net będzie Cię kosztował całe 0zł!

Czekamy na Ciebie +48 509 145 323 lub promocje@meganet.opole.pl

Regulamin

 1. Organizatorem promocji „Karta Opolska Rodzina” zwanej dalej „promocją” jest Mega Net sp. z o. o. z siedzibą w Opolu ul. Kaszubska 1, zwany dalej Operatorem.
 1. Promocja trwa od dnia 31 marca 2014 r. do odwołania za pośrednictwem serwisu www.meganet.opole.pl
 1. Każdemu Uczestnikowi promocji, zwanemu dalej Abonentem, który spełnia wymagania określone w §4 niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo do następujących zniżek po uprzednim okazaniu karty „Opolska Rodzina”
  a) dla wszystkich nowych abonentów posiadających kartę „Opolska Rodzina” zawierających z Mega-Net umowę abonamentową na czas nieokreślony -10% rabatu na każdy abonament dla domu przez cały czas trwania umowy.
  b) dla wszystkich nowych abonentów posiadających kartę „Opolska Rodzina” zawierających z Mega-Net umowę abonamentową na okres 12 miesięcy -15% rabatu na każdy abonament dla domu przez okres 12 miesięcy.
  c) dla wszystkich nowych abonentów posiadających kartę „Opolska Rodzina” zawierających z Mega-Net umowę abonamentową na okres 24 miesięcy -25% rabatu na każdy abonament dla domu przez okres 24 miesięcy..
 2. Uczestnik promocji zobowiązany jest do wysłania drogą elektroniczną informacji Operatorowi świadczących o chęci zamówienia usługi Mega-Net. Uczestnik zobowiązany jest okazać Operatorowi kartę będącą podstawą do udzielenia rabatu jak również przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zostanie wykonane przyłącze. Abonent nie może figurować w systemie zarządzania siecią Operatora z datą z przed 31 marca 2014 r. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych przez Abonenta informacji.
 3. Koszt wykonania zamówienia indywidualnego w niniejszej promocji wynosi 0 zł
 4. Zakres czasowy wykonania zobowiązania Operatora względem Abonenta wynosi 1 miesiąc kalendarzowy od daty wpłynięcia zgłoszenia.
 1. Uczestnikiem promocji, zwanym dalej “Uczestnikiem”, może być:- Osoba nie będąca nigdy wcześniej Klientem Mega-Net, która „polubi” stronę Operatora w serwisie społecznościowym Facebook znajdującym się na stronie: https://www.facebook.com/MegaNetOpole
 2. Zgłoszenie może zostać wysłane za pomocą formularza kontaktu lub na e-mail Operatora: promocje@meganet.opole.pl
 3. Uczestnik promocji zobowiązany jest do wybrania formy kontaktu z nim przez podanie danych adresowych lub e-maila kontaktowego podczas realizacji zamówienia.
 1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w następujący sposób:
  – w formie pisemnej – listem elektronicznym wysłanym na adres: promocje@meganet.opole.pl z tematem e-mail’a: „Reklamacja promocji”
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji.
 3. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 30 dni od daty otrzymania przez uczestnika przedmiotu promocji.
 4. Reklamacje złożone do dnia określonego w § 5 ust. 3 będą rozpatrywane przez Operatora nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Uczestnik promocji, który złoży reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania reklamacji listem elektronicznym adres e-mail.
 1. Operator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Operator.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 3. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach serwisu www.meganet.opole.pl.
 4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.meganet.opole.pl.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 6. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.meganet.opole.pl